Adana İcra ve İflas Davaları Avukatı

Adana İcra Avukatı

Adana İcra Avukatı Salih BİROL

Adana’da icra avukatı olarak ilgilendiğimiz davaların başında icra ve iflas davaları gelmektedir. Çünkü günümüzde insanlar veya kurumlar çeşitli sebeplerle borçlanma mecburiyetine düşmekte ve bazen bu borçların geri ödenmesi hususunda da birtakım sorunlar yaşamaktadır. Müvekkillerimize sorunsuz iş süreci sağlamak açısından ilamlı , ilamsız ve kambiyo senetlerine mahsus  icra takiplerini yürütmekte ve müvekkillerimizi başta Adana olmak üzere çeşitli illerde  icra daireleri ve mahkemelerde temsil etmekteyiz.

 İcra Takibi Açma Hazırlama ?

İcra takibi avukat vasıtasıyla yada avukatınız olmadan açılabilir. Öncelikle teoride ödeme icra emri icra müdürlüğünce hazırlanması gerekir. Ancak uygulamada sadece takip talebinde bulunmak yetmiyor. Her şeyi hazırlayıp belli şekilde dosyalamanız gerekir. Ödeme icra emri hazırlayıp icra dairesine vermeniz gerekir. Aynı zamanda xml dosyasına atıp flashdisk ‘e yüklemeniz gereklidir. Gerekli harçlar yatırılarak açılan icra takibini  icra dairesi borçluya tebliğ eder.

İflas İsteme Süreci

İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorundadır. Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe iflasa karar verilemez.

 

İflas talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. Alacaklılar iflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.

 

İflasa tabi bir borçlu aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan haciz borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup da kalanı muaccel ve vadesi bir sene içinde hulül edecek diğer borçlarını ödemeye yetişmiyorsa borçlu derhal aczini bildirerek iflasını istemeye mecburdur.

 

 

TOP Call Now Button
WhatsApp chat